Critical Skills

Het dynamische werkconcept Critical Skills

Het Werkconcept Critical Skills is geen vaststaand script maar een dynamisch werkconcept dat gaat over leren. Over persoonlijk leren, ontwikkelen en over onderwijs. Over het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving. Het Werkconcept Critical Skills combineert noodzakelijke vaardigheden, eigenschappen en attituden op basis van fundamentele waarden alswel kennis die er in de 21e eeuw toe doet, met de daarbij passende, hedendaagse tools en werkprocedures.

Over het “waarom” van het werkconcept Critical Skills

Het Werkconcept Critical Skills gaat voor een ontwikkelingsgericht mensbeeld waarin het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander − de samenleving − tot uitdrukking komt.

De maatschappij van nu vraagt van mensen zelfbewustzijn, onderscheidingsvermogen, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit, verantwoordelijkheid en vooral het vermogen om samen te kunnen werken. Veel scholen zijn daarom bezig hun onderwijs anders vorm te geven om meer tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoeften van de (jonge) mens.

Deze visie en uitgangspunten worden uitgewerkt bij www.essentieelleren.nl de basis van het werkconcept, met de daarbij behorende Essenties. Iedere school gaat daarbij uit van de Essenties die passen! Een paar voorbeelden:

 • Iedereen (h)erkent elkaar als persoon
 • Je laat zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt
 • De school stelt diepgang boven oppervlakkigheid want minder is meer
 • Ouders zijn bij de hele school betrokken
 • Samenwerken voor en met de maatschappij; op basis van democratie en gelijkwaardigheid.

Werken met 5 samenhangende visies op leren die elkaar versterken

Challenge Based Leren
Leren doe je door je tanden in echte en uitdagende vraagstukken te zetten.
We leren door Challenges; aansprekende, concrete uitdagingen of belangrijke kwesties die leerlingen meestal samen en met behulp van een specifieke werkwijze te lijf gaan. Er wordt een beroep gedaan op sleutelvaardigheden, kennis, waarden en attituden die vooraf zijn vastgesteld en waarop bij de afronding en presentatie wordt gereflecteerd en geëvalueerd. Kenmerkend is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn, relaties worden gelegd en gebruik wordt gemaakt van ICT .

Doel- en Resultaat gericht Leren
Leren doe je door (persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste resultaten met de hoogste kwaliteit, gerelateerd aan de landelijke standaarden.
We leren doel- en resultaatgericht als we de verwachte of gewenste prestaties concreet, meetbaar, maar ook acceptabel en realistisch beschrijven.

Leren in een leercultuur
Leren van en met elkaar, groeien en samenwerken met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen. We leren als ieder actief betrokken is dat dit ook ten goede komt aan de anderen en waarbij ieder een eigen inbreng heeft. Dit leren is mogelijk in een veilig leerklimaat dat gebaseerd is op respect en vertrouwen.

Ervarings- en Toegepast Leren
Leren doe je door ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te ontvangen en je leerpunten ook op andere terreinen toe te passen. We leren omdat het leerproces wordt gestuurd door de eigen wil, de persoonlijke betrokkenheid en de mate van welbevinden. De rol van de leraar daarbij is zich in te stellen op de ervaring, de beleving en de gevoelens  van de leerling en zijn handelen daarop af te stemmen. De leraar coacht als het ware de leerling door zijn ervaringen heen.

Leren door verbindingen
Leren doe je door in verbinding te zijn met anderen en met inzet van hulpmiddelen van de 21e eeuw. We leren door een uitgebalanceerde sociaal-emotionele ontwikkeling op basis waarvan het mogelijk is om in contact te komen, interactief te zijn en relaties aan te gaan. De ICT-hulpmiddelen van de 21e eeuw worden daarbij ingezet.

Wat leerlingen, leraren en de groep doen en laten zien!

Wat leerlingen doen en laten zien

 • Zij zijn betrokken, gemotiveerd, respectvol ,onderzoekend, enthousiast.
 • Zij evalueren en reflecteren op gedrag en werk.
 • Zij laten zien wat ze geleerd hebben.
 • Zij ontwikkelen goed burgerschap.

Wat leraren doen en laten zien

 • Zij hebben een voorbeeldrol, zijn coach en ondersteunen het leerproces.
 • Zij ontwerpen , samen met leerlingen, het leerproces.
 • Zij gaan uit van doelgericht leren die de groepscultuur aanstuurt.
 • Zij zijn betrokken, gemotiveerd, respectvol, enthousiast en in dialoog met de leerlingen.

Wat de groep doet en laat zien

 • Er wordt in teams gewerkt. Er worden vraagstukken creatief opgelost.
 • Er is een systematische evaluatie en reflectie op wat wordt gedaan en wat wordt geleerd.
 • Er is een focus gericht op kwaliteit.
 • Er is een gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap van het gezamenlijk leren en van de klasgemeenschap.

Wat zie je als je in een school loopt?

 • Leerlingen, leraren en directie zijn betrokken, enthousiast en gemotiveerd; er is plezier in Leren!
 • Leerlingen en leraren leren en werken respectvol met elkaar.
 • Leraren en leerlingen zijn tegelijkertijd aan het werk.
 • De pedagogische benadering ondersteunt de didactiek en wordt geïntegreerd.
 • Leraren hanteren concrete gereedschappen en werkprocedures.
 • Leerlingen werken met doelen , standaarden en kwaliteitseisen, nemen initiatieven en zijn onderzoekend.
 • Leerlingen presenteren wat zij hebben geleerd.
 • Het team en de directie hebben een gezamenlijke focus en werken samen.
 • De samenhangende visie op leren is herkenbaar in de school.
 • Er wordt gewerkt aan de toekomst van leerlingen voor in de 21e eeuw.
 • Ouders worden betrokken.
 • De werkwijze met de gereedschappen en werkprocedures zijn “passend” bij de persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen.
 • Er vindt verdiepend leren plaats door activiteiten die gericht zijn op groei en begrip en het zoeken naar persoonlijke betekenissen.

Sleutelvaardigheden

Communicatieve vaardigheden
We leren om:

 • op veel manieren te laten zien wat je denkt zoals b.v. tekenen, dansen, muziek, doen alsof, ICT-middelen
 • te praten met veel verschillende mensen
 • te luisteren naar andere mensen en ze te begrijpen en beantwoorden
 • te praten op een goede manier met onze vrienden in een groep
 • te praten over de manier waarop we communiceren, zeggen wat daar goed aan is en wat het nog beter kan maken

Onderzoeksvaardigheden
We leren om:

 • te onderzoeken en te ontdekken door onze zintuigen te gebruiken
 • vragen te stellen over waarom dingen gebeuren en over hoe ze werken
 • verschillende materialen of voorwerpen te onderzoeken, om te zien of onze ideeën erover kloppen
 • informatie te verzamelen over verschillende dingen en op verschillende manieren zoals b.v. met lijsten en grafieken, ICT-middelen
 • op verschillende  manieren ontdekken  hoe, waarom, wat, wanneer, waar en hoeveel
 • te praten over wat we ontdekt hebben
 • iemand te vertellen  waarom we denken dat we gelijk hebben, waarom de gegevens kloppen van ons onderzoek
 • na te denken over hoe we onze ideeën nog beter kunnen maken

Oplossingsgerichte vaardigheden
We leren om:

 • te praten over waarom dingen gebeuren
 • te praten over een probleem en hoe we het op kunnen lossen
 • onze voorkennis te gebruiken om een probleem op te lossen
 • veel vragen te stellen
 • te plannen hoe we een probleem gaan oplossen en ons voor te stellen wat er zou kunnen gebeuren
 • andere ideeën proberen als ons eerste idee/plan niet werkt
 • anderen laten zien hoe we een probleem gaan oplossen of opgelost  hebben  m.b.v. foto’s, modellen,  ICT-hulpmiddelen  of woorden
 • dat we ook iets leren als we het probleem niet opgelost hebben

Informatieverwerkingsvaardigheden
We leren om:

 • onze eigen ervaringen te gebruiken om vragen te beantwoorden
 • informatie te vinden en ontdekken waar dat kan
 • verschillende ICT-gereedschappen en informatiebronnen te gebruiken
 • een index of inhoudsopgave of ict-middelen te gebruiken om informatie te vinden
 • met hulp onze informatie te classificeren
 • met hulp onze informatie te ordenen
 • met hulp onze informatie te vergelijken
 • met hulp de verschillen in onze informatie te ontdekken
 • met een gegeven format onze informatie vast te leggen
 • met anderen praten over de informatie en hoe we die gevonden hebben

Sociale vaardigheden
We leren om:

 • te spelen en werken met andere mensen, op je beurt wachten en delen
 • soms de leiding te nemen of om soms te doen wat een ander ons opdraagt
 • te zeggen of iets eerlijk of oneerlijk is in een groep
 • te herkennen en voorspellen hoe andere mensen zich voelen in een groep
 • te begrijpen dat we op een bepaalde manier denken en ons gedragen en vervolgens te stoppen, denken en dan pas doen
 • te zien wanneer er een probleem is en hoe we dat als groep kunnen oplossen
 • te begrijpen dat we het niet altijd eens zijn met wat een ander zegt
 • structuur aan te brengen in onze manier van werken
 • actief deel te nemen aan het leerproces
 • zelfstandig te werken en leren

Leer- en reflectie vaardigheden
We leren om:

 • te begrijpen hoe we ons leerproces kunnen verbeteren door erover na te denken en te praten over wat we nodig hebben om de volgende stap in ons leerproces te zetten
 • te praten over hoe we ons leerproces zo effectief mogelijk kunnen maken
 • te begrijpen waarom we nieuwe dingen leren
 • te praten over wat ons helpt en welke moeilijkheden we in ons leren tegenkomen en op welke manier we graag leren
 • te praten over dingen die we nu wel kunnen en eerst niet
 • te praten over wat we lezen, horen en doen en wat we daarvan vinden
 • ons werk te beoordelen als we weten hoe we het zo goed mogelijk  kunnen  doen, b.v. met `denk aan’ en `succes criteria’
 • te begrijpen dat we ons goed voelen als we doorzettingsvermogen tonen
 • te begrijpen dat we veel kunnen leren van onze fouten

Creatieve denkvaardigheden
We leren om:

 • onze fantasie te gebruiken om nieuwe ideeën te bedenken
 • verbindingen te leggen door te spelen, opmerkzaam te zijn en te experimenteren
 • te ontdekken door het verkennen van materialen, bronnen en ideeën
 • ongewone vragen te stellen zoals `wat als’ en `zou het kunnen dat’
 • te praten over verschillende manieren om iets te doen
 • onszelf verder te helpen als we denken dat we vastgelopen zijn
 • iedereen te verrassen met onze ideeën
 • te praten over onze ideeën door na te denken over wat goed ging en wat we geleerd hebben toen het minder goed ging

Kritische denkvaardigheden
We leren om:

 • te praten over (of te communiceren) wat we besloten hebben te doen, omdat we het zo ervaren hebben
 • te voorspellen wat er kan gebeuren, omdat we al over veel voorkennis beschikken
 • woorden als `daarom’, `zou kunnen’, `zelfs’, `misschien’  en `stel je voor’ te gebruiken
 • argumenten te gebruiken om uit te leggen wat we gedaan hebben en waarom
 • te zeggen wat er eerst gebeurt en wat daarop volgt
 • te praten over of er overeenkomsten  of verschillen tussen dingen zijn
 • het eens of oneens te zijn met een idee of argument
 • te begrijpen dat we soms niet zeker weten of we gelijk hebben
 • beslissingen te maken gebaseerd op wat we hebben ontdekt en wat we denken

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 30 JANUARIAanmelden nieuwe leerlingen

  Nu de scholen weer open zijn, is het ook weer mogelijk rondleidingen in school te […]

  Lees meer...

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek

T: 0486 42 05 20
E: dir.dekreekl@optimusonderwijs.nl

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek
BEL Basisschool De Kreek'L MAIL Basisschool De Kreek'L

DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE