Optimus scholen

Kernconcepten

In schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met de invoering van het werken met kernconcepten. Het is een aanpak voor wereldoriëntatie die ruimte laat voor leerkrachten en leerlingen, maar waarbij wel doelgericht wordt gewerkt aan het verwerven van inzichten. Als uitgangspunt worden de kerndoelen gehanteerd die door het ministerie van onderwijs wettelijk zijn vast gelegd.

Op basis van deze doelen kunnen leerkrachten de leeromgeving inrichten met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen. Bij het werken met kernconcepten worden toegepast lezen, communicatieve vaardigheden ( waar onder stellen, spreken en luisteren) en creatieve vakken geïntegreerd. In de kernconcepten kunnen ook rekenvaardigheden worden opgenomen ( met name de rekenonderdelen ‘meten’ en ‘wegen’). De kernconcepten maken het mogelijk toe te passen wat ze leren tijdens de instructielessen. Daarmee wordt het geleerde voor kinderen betekenisvol.

De kinderen krijgen een keuze uit een ruim aanbod van activiteiten waarbij het accent ligt op het doen, het handelen en het actief lerend bezig zijn.

Om inzicht te verwerven is het van belang dat vanuit verschillende invalshoeken naar het kernconcept gekeken wordt en ze in samenhang onder de aandacht van de kinderen te brengen.

Voor alle leerjaren hebben we kernconcepten vastgesteld, waarmee elk schooljaar aan de kerndoelen voor oriëntatie op mens en wereld tegemoet wordt gekomen.  Bij de uitvoering van de kernconcepten komen we tegemoet aan de talenten van iedere leerling.