De pijlers van ons onderwijs

Kennis, vaardigheden en houding. Deze drie pijlers zijn de basis voor het leren op basisschool De Kreek’l. Elke pijler geven we als volgt vorm:

Kennis

 • Onze leerlingen stromen uit op een passend niveau als het gaat om de basisvakken rekenen, taal, lezen én hebben een brede kennis van de wereld, onder andere door betekenisvol leren tijdens wereldoriëntatie.
 • Onze leerlingen hebben inzicht in hun eigen leerproces en kunnen daarop reflecteren. Om dat te bereiken hebben we het over de vraag waarom we leren, maken we leerdoelen expliciet en bespreken we resultaten met leerlingen en ouders.
 • Onze leerlingen krijgen doelgericht onderwijs, afgestemd op de groep en het individuele kind. Leerkrachten analyseren resultaten en passen gerichte interventies toe, zodat elk kind de kans krijgt om te leren. 
 • Onze leerkrachten geven effectieve instructies. We gebruiken Expliciete Directe Instructie (EDI) bij de basisvakken. Dit is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties.
 • Onze leerkrachten blijven zichzelf ontwikkelen. De koers van ons onderwijs bepalen we op basis van onze visie, het koersplan Optimus Wereldscholen en actuele wetenschappelijke inzichten. De bijbehorende doelen beschrijven we in ons jaarplan en werken we uit in ontwikkelteams. Waar nodig volgen we aanvullende scholing en/of schakelen we specialisten in. Via Lesson Study en collegiale consultatie werken we aan verdere professionalisering van onze onderwijspraktijk.

 Vaardigheden

 • Onze leerlingen ontwikkelen sleutelvaardigheden die zij nu en in de toekomst kunnen inzetten om te groeien: reflecteren, samenwerken, praten, oplossen, maken, opzoeken, denken en onderzoeken. Deze vaardigheden passen leerlingen dagelijks toe en komen expliciet aan bod tijdens het werken aan de wereldoriënterende vakken. Het doel? Dat leerlingen zich ontplooien tot zelfstandige wereldburgers met volop zelfvertrouwen, zelfkennis en inlevingsvermogen.
 • Onze leerkrachten leiden, coachen en ondersteunen het leerproces. We sluiten aan bij de leerbehoeften van onze leerlingen, maken keuzes in het aanbod en zorgen voor feedback en reflectiemomenten.
 • Onze leerkrachten en leerlingen geven en krijgen feedback op houding en leerproces. Hoe? Door o.a. onze thumb tool, de what went well/even better if-methode, en vooral door elke dag met elkaar in gesprek te gaan.

Houding

 • Onze leerkrachten en leerlingen spreken verwachtingen naar elkaar uit. We stellen vragen als: ‘Wat zie ik?’, ‘Wat hoor ik?’ en praten samen over welke houding je laat zien in een bepaalde situatie. Leerkrachten hebben hierin een voorbeeldrol, en voeren van daaruit gesprekken met de groep en met individuele leerlingen.
 • Onze leerlingen en leerkrachten hebben inzicht in hun eigen houding en kunnen daarop reflecteren.
 • Onze leerlingen en leerkrachten tonen een doelgerichte houding. We zijn gefocust, betrokken en intrinsiek gemotiveerd.